კრწანისის ომიდან წლისთავზე, ვახტანგ (ალმასხან) ბატონიშვილს არაგველების შთამომავლებთან ერთად, მათი სულების საოხად, ნაღვარევის წმ. გიორგის ეკლესიაში თასი შეუწირავთ შემდეგი წარწერით. დღეს, ეს თასი ჯანაშიას მუზეუმში ინახება

ქ. შენ წმინდისა და დიდებულისა მთავარმოწამისა გიორგისა ეკლესიასა ლომისად წოდებულისა თასი ესე მსასოებელმა მფარველობისა შენისამან ყოვლისა საქართველოსა მეფის ირაკლის მეორის ძემან ვახტანგ მპყრობელმან არაგვისამან ოდეს ჩღჟზ წელსა აღამაჰმადხანის მერედ მომავლობა გვეგულებოდა და ჩვენ შენს დღესასწაულზე მოვედით და არაგველნი სრულ აქ გვახლდნენ და შენი დიდებული ბავრაყი ნაღვარევის ეკლესიაში ჩამოვასვენეთ და იქ იფიცეს ერთობით არაგველთ ჩვენს ერთგულებაზედ და უნაკლოდ ლაშქრობაზედ და თუ ვინმე შემსახიზნავად სულ იყვნენ იმის კეთილად დაცვაზედ და ამისათვის შენი დიდებულის ბავრაყის პატივისაცემლად მოგართვით თასი ესე შეიწირე მსგავსად მეუფისა შენისა და იოხენ მათთვის რომელნიც არაგველნი აღამაჰმადხანის ომში მოისრნენ რათა საუკუნესა ცხოვრებასა ღირს იქმნენ მისხალნი პ. (80)
წყარო